durga sahasranamavali in tamil pdf

சைத்ராதிர்வத்ஸராரூடா ஜகத்ஸம்பூரணீன்த்ரஜா || 89||, ஶும்பக்னீ கேசராராத்யா கம்புக்ரீவா பலீடிதா |

Accumulated coins can be redeemed to, Hungama subscriptions. Sri Lalita Sahasranama stotram-phalasrutih. kausiki lalita lila paravaravibhavini || 113||, varenya‌உdbhutamahatmya vaḍava vamalocana |

krtyapraharini caiva maranoccatani tatha || 146||, surasurapravandyanghrirmohaghni nnanadayini | மஹாமாயா ஸதுஷ்பாரா மூலப்ரக்றுதிரீஶிகா || 10||, ஸம்ஸாரயோனிஃ ஸகலா ஸர்வஶக்திஸமுத்பவா | யன்முகே த்ரியதே னித்யம் துர்கானாமஸஹஸ்ரகம் || 7||, கிம் தஸ்யேதரமன்த்ரௌகைஃ கார்யம் தன்யதமஸ்ய ஹி | 32 Names of Durga Durga Batis Namavali Durga Dvatrinsh.

ஸுகீர்திஸஹிதாச்சின்னஸம்ஶயா ரஸவேதினீ || 127||, குணாபிராமா னாகாரிவாஹனா னிர்ஜரார்சிதா | org | PDF Link| Text Link. visuddhasukulodbhuta bindunadasamadrta || 99||, sambhuvamankaga caiva sasitulyanibhanana | yasasvini yasoda ca saḍadhvaparivartika || 88||, sankhini padmini sankhya sankhyayogapravartika |

ஈஶ்வரார்தாஸனகதா மாஹேஶ்வரபதிவ்ரதா || 29||, ஸம்ஸாரஶோஷிணீ சைவ பார்வதீ ஹிமவத்ஸுதா | வ்யவஹாரே ச ஜயதம் ஶத்ருபாதானிவாரகம் || 3||, தம்பத்யோஃ கலஹே ப்ராப்தே மிதஃ ப்ரேமாபிவர்தகம் | Viswanathan (Disciple of Sri Sri Vimarshanandanathendra Saraswati Swamigal), Sahasra Chandi Maha Yagnam 2019 - San Jose, Shata Chandi Maha Yagnam 2019 - New Jersey, 2019 Sri Subha Siddhi Vinayaka Maha Kumbhabhishekam, 2018 Nanganallur Sri Raja Rajeswari Temple Maha Kumbhabhishekam, Lalitha Sahasranama Koti Archana - Puja Vidhi and Namavali, Durga Saptashati (Devi Mahatmyam and other Stotrams) Parayana Krama Ebook.

Durga Ashtottara Satanamavali — 2. raktabijanihantri ca daityasangavimardini || 126||, simharuḍha simhikasya daityasonitapayini | Krishna Ashtottara satanama stotram.

ப்ராதுர்பூதா ஸுதாத்வேன தத்வியோகம் ஶுபம் த்யஜ || 7||, பஹுரூபா ச துர்கேயம் பஹுனாம்னீ ஸனாதனீ |

PDF SHARE.

Durga Sahasranamam means names of supreme Goddess Durga Shri Durga Sahasranam names describe qualities of Mata Durga Each. khagaruḍha mahaisvarya supadmanilaya tatha || 90||, virakta garuḍastha ca jagatihrdguhasraya | subhadam subhakaryesu pathatam srnutamapi || 5||, yah pujayati durgam tam durganamasahasrakaih | kusmanḍa dhanaratnaḍhya sugandha gandhadayini || 79||, trivikramapadodbhuta caturasya sivodaya |

ஸரஸ்வதீ ஸர்வவித்யா ஜகஜ்ஜ்யேஷ்டா ஸுமங்கலா || 32||, வாக்தேவீ வரதா வர்யா கீர்திஃ ஸர்வார்தஸாதிகா |

hiranyaksi tatha caiva mahanandapradayini || 123||, vasuprabha sumalyaptakandhara pankajanana |

bijankurasamudbhuta mahasaktirmahamatih || 51||, khyatih prannavati samnna mahabhogindrasayini | 0 0 upvotes, Mark this document as useful 0 0 downvotes, Mark this document as not useful Embed. விஶுத்தஸுகுலோத்பூதா பின்துனாதஸமாத்றுதா || 99||, ஶம்புவாமாங்ககா சைவ ஶஶிதுல்யனிபானனா | ஸ்வஸுதாயாஃ பரிக்ஷீணே வஸிஷ்டேன ப்ரபோதிதஃ || 6||, த்ரிலோகஜனனீ ஸேயம் ப்ரஸன்னா த்வயி புண்யதஃ | sargasthityantakrccaiva sudurvacya duratyaya || 13||, sabdagamya sabdamaya sabdakhyanandavigraha | ஸுவ்றுதா ஸுன்தரீ சைவ தர்மகாமார்ததாயினீ || 102||, மோக்ஷதா பக்தினிலயா புராணபுருஷாத்றுதா | பிதாம்பரதரா திவ்யவிபூஷண விபூஷிதா || 38||, திவ்யாக்யா ஸோமவதனா ஜகத்ஸம்ஸ்றுஷ்டிவர்ஜிதா | sukirtisahitacchinnasamsaya rasavedini || 127||, gunabhirama nagarivahana nirjararcita | Durga Ashtottara Satanamavali — 1. Stotrams › Author › Skanda › Durga Sahasranama Stotram 1 Select Language English Sanskrit Telugu Tamil kannada Gujarati Bengali Oriya Malayalam Stotrams › Deity › Shakti › Durga › Durga … daityapramathini sankhacakrapadmagadadhara || 101||, sankarsanasamutpanna ambika sajjanasraya | and send to my mail id skpanda.tcs@gmail.com, Can u plz provide the meaning of each namam, https://sthothramala.blogspot.com/2017/03/sri-durga-sahasranama-sthothram_21.html refer fro menaing. Jump to Page . வஜ்ரச்சன்னா தேவதேவீ வரவஜ்ரஸ்வவிக்ரஹா || 129||, மாங்கல்யா மங்கலாத்மா ச மாலினீ மால்யதாரிணீ | You need to be a registered user to enjoy the benefits of Rewards Program. paravaranna vidya ca vidyujjihva jitasraya || 68||, vidyamayi sahasraksi sahasravadanatmaja | maharatri parananda saci duhsvapnanasini || 53||, iḍya jaya jagaddhatri durvinneya surupini | subhaga suvisuddha ca vasudevasamudbhava || 48||, mahendropendrabhagini bhaktigamya paravara |

naradastutacaritra varadesa varaprada || 148||, vamadevastuta caiva kamada somasekhara | Download Now. ஶதரூபா ஶதாவர்தா விததா ராஸமோதினீ || 138||, ஸூர்யேன்துனேத்ரா ப்ரத்யும்னஜனனீ ஸுஷ்டுமாயினீ | sanatani mahananda‌உ‌உkasayonistathecyate || 9||, citprakasasvarupa ca mahayogesvaresvari | ஶான்தா மாஹேஶ்வரீ னித்யா ஶாஶ்வதா பரமா க்ஷமா || 1||, அசின்த்யா கேவலானன்தா ஶிவாத்மா பரமாத்மிகா |

niryantra yantravahastha nandini rudrakalika || 39||, adityavarna kaumari mayuravaravahini |

Pokey Reese Career Earnings, Paul Telfer Family, How To Install A Battery Isolator Switch, Picnic Basket Wholesale, Aang Cosplay Diy, Bad Company Bass Tab Five Finger Death Punch, Active Warrants Mn, Blood Hunter 5e 2020, Applebee's Classic Broccoli Chicken Alfredo Recipe, Angry Birds 2: Copains Comme Cochons Streaming Vf, Ward 43 Uhcw Contact Numbers, Joycon Droid Amiibo Huawei, Freshwater Goby Fish, Mafia 3 Fuses Cheat, Otra Vez Tu Te Vas Sabes Que Nuestra Relacion No Va Para Ningun Lugar, Boo Boo's Cafe Burgess Hill Menu, Ferret Stroke Symptoms, Nicole Tuck Parents, Harbor Freight Solar Battery, ポケモン 剣盾 改造 方法, Can You Plant Rocks In Animal Crossing, Arabic Gcse Paper, Oogie Mane Drum Kit Reddit, Chameleon Price Petco, Rotimi Album Zip, The Lacerta Files Wiki, Modern Warfare Secret Code, Mark Shera Children, Mcmap Belt Nsn, Allah Y Rahmo Au Pluriel, Where Is Heartland Ranch Located In Alberta, Ark Phoenix Taming, Paper Sun Meaning, Heat Lamp For Curing Epoxy, Bombay Kittens For Sale In Nc, Adam And Nicole Schleifer, Meilleure Carabine 22lr Longue Distance, Jeremy Lane Net Worth, Blythe Fishing Report 2020, Available Government Jobs In The Bahamas, オリエント急行殺人事件 三谷幸喜 無料視聴, вечер с владимиром соловьевым последний вы%d, Vacation Rentals With Private Indoor Swimming Pool Near Me, Nike Secondary Brand Associations, Voir Des Couleurs Les Yeux Ouverts, Daily Logic Puzzles, Djobi Djoba Meaning, Macaria Daughter Of Hades, Lions Club Pin Value, Coupelle Amortisseur Qui Grince, Run Out Past Tense, Flywheel 65 Kg Price, Elliott Management Careers, Mychal Rivera Siera Rivera, Attraction 2 Invasion Subtitles, Sara Switzer Daughter, Flying Ship Dream Meaning, Perilla Leaves In Tamil Name, Are Tinamou Eggs Edible, Thcv Oil For Sale, Secret State Tv Series Season 2, Scd Diet Diverticulitis, Claudine Auger Daughter, Mario Cimarro Wife, Greg Louganis And Jim Babbitt, Is Socialcatfish Legit Reddit, Is Wooty A Scrabble Word, What Kind Of Motorcycle Is In The Geico Commercial, Towns In Oke Ogun, Funny College Essay, Joyce Polycarp Age, Vimeo First Baptist Atlanta, Colleen Hoover Verity Sequel, The Magic School Bus Rides Again The Land Before Time, How Old Is Ernie Anastos, Anhur Smite Source, Famous Toms Quiz, Why Are Curved Treadmills So Expensive, Lexi Randall Houston Tx, How Old Is Shawn Kemp, Pandas Resample Hourly To Daily, Wendee Lee Kickvic, City Of Sauk Rapids Water Bill, Flight Attendant Announcement Script In Japanese, Palomino Irish Sport Horse, Todo Cambia Lyrics, Kubota Logo Svg, Carstream Apk 2020, Stories Of The Astral Lizard, Claudia Ferri Biography, Julie Yaeger Net Worth, Sonic Mania Mods, There's A Look In Your Eyes Just For Me And I Don't Need To Ask You What It Means,

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *